Sandvik Santex.

Sandvik Santex是Sandvik的纺织品生产池簧片的弹簧级商标。Sandvik Santex不再在我们的计划中。

相关产品