Sandvik Sanpac.

Sandvik Sanpac,也称为Sanpac,是Sandvik的商标,用于散装焊接线用于MIG焊接/ GMAW,包含150或300千克电线。

相关产品